நீ கையிட்டுச் செய்யும் எல்லாக் காரியங்களிலும் உன்னை ஆசிர்வதிப்பேன். உபகமம் 15:10

The Lord you God will bless you in everything you do. Deuteronomy 15:10

Download