திடமானதாயிருந்து கர்த்தருக்கே காத்திரு. சங்கீதம் 27:14

Wait patiently for the Lord. Psalms 27:14

Download