ஸ்தோத்திர பலியிடுகிறவன் என்னை மகிமைப்படுத்துகிறான். சங்கீதம் 50:23

Whoso offerth praise glorifieth me. Psalm 50:23

Download