என் நாமத்தினாலே நீங்கள் எதைக்கேட்டாலும் அதை நான் செய்வேன். யோவான் 14:14

You may ask me for anything in my name, and I will do it. John 14:14

Download