நீதிமானுடைய சிரசின்மேல் ஆசீர்வாதங்கள் தங்கும்; நீதிமொழிகள் 10:6

Blessings crown the head of the righteous; Proverbs 10:6

Download