அவர் சிறியவனைப் புழுதியிலிருந்து தூக்கிவிடுகிறார். சங்கீதம் 113:7

He lifts the poor from the dust. Psalm 113:7

Download