நானே உன் பரிகாரியாகிய கர்த்தர். யாத்ராகமம் 15:26

I am the Lord who heals you. Exodus 15:26

Download