நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாயிருக்கிறேன்.யோவான் 14:6

I am the way, the truth, and the life. John 14:6

Download