கர்த்தரால் ஆகாத காரியம் உண்டோ. ஆதியாகமம் 18:34

Is anything too hard for the Lord? Genesis 18:14

Download