கிருபையினாலே இருதயம் ஸ்திரப்படுவது நல்லது. எபிரேயர் 13:9

Is is good for our hearts to be strengthened by Grace. Hebrews 13:9

Download