கர்த்தர் நன்மையானதைத் தருவார். சங்கீதம் 82:12

Download