நீங்கள்… ஆயிரமடங்கு அதிகமாகும்படி உங்கள் பிதாக்கள் தேவன்… உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. உபகமம் 1:11
May the Lord… increase you a thousand times and bless you as he has promised! Deuteronomy 1:11

Download