ஓய்வுநாளைப் பரிசுத்தமாய் ஆசாரிப்பாயாக. உபகமம் 5:12

Observe the Sabbath day by keeping it holy. Deuteronomy 5:12

Download