கர்த்தரே உனக்கு நித்திய வெளிச்சமாயிருப்பார். ஏசாயா 60:20

The Lord will be your everlasting light. Isaiah 60:20

 

 

Download