கர்த்தர் உன்னை வாலாக்காமல் தலையாக்குவார், நீ கீழாகாமல் மேலாவாய். உபாகமம் 28:14

The Lord will make you the head and not the tail. Deuteronomy 28:14

Download