ஆண்டவர் என்றென்றைக்கும் கைவிடமாட்டார். புலம்பல் 3:31

The Lord will not cast off forever, Lamentations 3:31

Download