கர்த்தரை நம்புகிறவனோ செழிப்பான். நீதிமொழிகள் 28:25

Those who trust in the Lord will prosper. Proverbs 28:25

Download